Are S. Johnsen

MITT VIRKE SOM ADVOKAT

Barne- og strafferett er mine felt innen jussen. Oppdrag utenfor disse områdene er noe jeg sjeldent påtar meg.

Barnerett omhandler å bistå i saker mellom foreldre som trenger løsninger knyttet til foreldreansvar, fast bosted og samvær. Videre bistår jeg foreldre som har kontakt med barneverntjenesten.

Strafferett omhandler først og fremst oppgaver som forsvarer i saker for tingrett og lagmannsrett. Videre bistår jeg klienter som er under politietterforskning. Av og til bistår jeg også fornærmede i straffesaker.

Basert på mer enn 30 års erfaring som advokat forstår jeg mer og mer av verdien av å finne løsninger, og så enkelt som mulig. Ofte kan det være nok med en samtale. Som forsvarer dreier det seg om å bistå under etterforskning, og senere hvis tiltale blir tatt ut, å være forsvarer i en  hovedforhandling. Arbeidet som fast forsvarer i tingrett og lagmannsrett innebærer at jeg blir oppnevnt av både politi og retten i saker hvor en har krav på offentlig oppnevnt forsvarer, og ikke ønsker en annen. Valget av forsvarer er fritt.

Barnesaker er enten saker etter barnevernlov eller barnelov. I barnelovsakene med tvist om fast bosted og samvær er målet først og fremst å finne de beste løsninger for barna, og verdien av gode samtaler kan aldri undervurderes.

Å skape forståelse og forsoning er selve fundamentet for samarbeid og løsninger.

Arbeidet med barnevernssaker er på mange måter tilsvarende som i straffesaker, å stå opp imot et maktapparat, hvor tvang kan være virkemiddel, og hvor grunnlaget og lovhjemlene må utfordres og etterprøves.

Advokat Are Johnsen

Ta kontakt når du trenger bistand i en forhandling!

OM MEG

Om meg

Jeg ble uteksaminert høsten 1989, i det første kullet med jurister ved Universitet i Tromsø. Min første jobb var ved Tromsø likningskontor, og i 1991 ble jeg ansatt som advokatfullmektig hos advokat Jørn Bjørnhaug, og senere hos advokat Ole-Martin Andreassen. I 1993 fikk jeg egen advokatbevilling, og etablerte praksis i Narvik. Jeg har i alle år arbeidet med saker over et bredt spekter, men etter hvert har det blitt mange saker innen strafferett, barnevern, barnefordelinger. Jeg har også bred erfaring som tillitsvalgt i næringsliv og idrett. Videre har jeg gjennom studier på BI fått en dypere forståelse for ledelse, herunder om forhandlinger og styrearbeid. Kontoret mitt er midt i Narvik sentrum, i Kongensgate 49, K49. En viktig verdi for meg er å være «nær og tilgjengelig».

  • 1989 Cand.jur, Universitetet i Tromsø
  • 1991 Jurist ved Tromsø Likningskontor
  • 1991 – 1993 Advokatfullmektig i Tromsø
  • 1993 Egen advokatpraksis i Narvik
  • 2003-2005 Master program, det verdiskapende styret Handelshøyskolen BI
  • 2007-2008 Master program, Forhandlinger  Handelshøyskolen BI
  • 2012-2013 – Master program, Consulting – Handelshøyskolen BI
  • 2013 Executive Master of Management – Handelhøyskolen BI
  • 2018 – Fast forsvarer for Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett

I 1993 fikk jeg egen advokatbevilling, og etablerte praksis i Narvik.
Jeg har i alle år arbeidet med saker over et bredt spekter, men etter hvert har det blitt mange saker innen strafferett, barnevern, barnefordelinger.

Jeg har også bred erfaring som tillitsvalgt i næringsliv og idrett.