Barnerettsadvokat og fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Executive master of management.

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard om å være hjelper:

“At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe på å finne ham der, hvor han er, og begynne der. Det er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver, som ikke kan det, han er selv en innbilning, når han mener å kunne hjelpe andre.”

For Kierkegaard dreide eksistens seg mer om å strebe og være lidenskapelig, mens en annen eksistens filosof,  Jean-Paul Satre uttalte blant annet; “Mennesket er intet annet enn det det gjør seg til.

Det tenker jeg holder. Det er jo noe  frihet i det. Jeg mener at livet er hva du gjør det til, verken mer eller mindre. Ambisjoner eller ikke. Du er hva du gjør deg til. Det er eksistens og frihet slik jeg ser det for meg.  Å være fornøyd med tingenes tilstand. Ikke alltid strebe etter mer, slik Kierkegaard forfektet det.

Min virksomhet

Jeg er fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Som strafferettsadvokat arbeider jeg også som bistandsadvokat.

I tillegg til straffesaker arbeider jeg med barnerett, som særlig omhandler barnevern og barnefordeling, samt samværssaker, både i barnevernsaker og i foreldretvister.

Det er bare å ringe 922 41 690 eller send en SMS, så tar jeg kontakt. Eventuelt send meg epost til post@arejohnsen.no

Du finner meg i “gate 1”, Kongens gate 44-46, midt i Narvik sentrum, Folkets Hus, 3.etasje.

“Tillit og tilgjengelighet”

Forståelse er øyeblikkets subjektive opplevelse. En forforståelse for senere forståelse. Andre har sin forståelse. 

Nyheter

Solide og klargjørende avgjørelser i Høyesterett den 27.mars 2020. På bakgrunn av flere domfellelser av Norge i EMD har Høyesterett behandlet tre saker for å vurdere norsk rett i forhold til menneskerettighetene og selvsagt ta konkret stilling til de tre sakene. Det er særlig de prinsipielle rettslige momenter som er relevant for norsk barnevern. Hva er gjeldende rett på området? Oppstiller Høyesterett en ny kurs? Høysterett uttaler blant annet at det er:

“behov for justeringer i norsk barnevernpraksis. Noen av EMDs dommer har vist at beslutningsgrunnlag, avveining eller begrunnelse ikke alltid har vært tilstrekkelig. Særlig har EMD konstatert krenkelser i tilknytning til myndighetenes plikt til å arbeide for gjenforening av barn og foreldre.”

Målet om gjenforening er det overordnede målsetningen. “Så lenge gjenforening er målet, skal samvær ikke bare sikre at barnet vet hvem foreldrene er, men også bevare muligheten for gjenforening. Det stiller krav til samværenes hyppighet og kvalitet.” HR sier videre at det greit at;

“barnevernet tidlig i prosessen tar utgangspunkt i at plasseringen etter all sannsynlighet vil være langvarig. Men omfanget av samvær må uansett baseres på at barn og biologiske foreldre skal gjenforenes. Dette gjelder helt frem til en grundig og konkret vurdering på et senere tidspunkt eventuelt gir grunnlag for å oppgi dette målet, til tross for myndighetenes plikt til å arbeide for gjenforening. Uansett kan samværenes hyppighet ikke avgjøres ut fra en standardisert vurdering, og det må tas i betraktning at svært få samvær kan gjøre gjenforening vanskeligere. Det avgjørende er at myndighetene gjør det de kan for å oppnå tilbakeføring”.  HR viser deretter til tre momenter hvor gjenforening kan oppgis. 1. Biologiske foreldre er “særlig uegnet”. 2. tiltak kan “skade barnets helse og utvikling” og 3; det har gått “betydelig tid siden omsorgsovertakelsen, slik at barnets behov for stabilitet veier tyngre enn hensynet til gjenforening.” Slik jeg tolker HR er det tale om strenge vilkår for å oppgi målet om gjenforening.  Nærmest slik at vilkårene for å ta foreldreansvaret fra biologiske foreldre og dermed åpne opp for adopsjon. Høyesterett slår dessuten fast hvilke krav som stilles til beslutningsgrunnlaget; “Et viktig punkt er at dersom en av foreldrene gjør gjeldende at det har skjedd endringer av betydning for omsorgsevnen må dette vurderes på et tilstrekkelig bredt og oppdatert grunnlag.”