Barnerettsadvokat og fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard om å være hjelper:

At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe på å finne ham der, hvor han er, og begynne der. Det er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver, som ikke kan det, han er selv en innbilning, når han mener å kunne hjelpe andre.

Min virksomhet

Jeg er fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

I tillegg til straffesaker arbeider jeg med barnerett, som omhandler barnevern og barnefordeling, samt samværssaker, både i barnevernsaker og tvister mellom foreldre. Sentralt i mitt arbeid er å finne løsninger gjennom å skape tillit og forsoning, alt til barnets beste.

Det er bare å ringe 922 41 690 eller send en SMS, så tar jeg kontakt. Eventuelt send meg epost til post@arejohnsen.no

Du finner meg i “gate 1”, Kongens gate 44-46, midt i Narvik sentrum, Folkets Hus, 3.etasje.

Barnevern og barnefordeling, herunder spørsmål om samvær.

Jeg har arbeidet med barnesaker i snart 30 år, og jeg arbeider bare med barnesaker, foruten straffesaker som fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogland lagmannsrett. Min første barnevernsak hadde jeg i 1991, og da etter barnevernloven av 1953. Barnesaker dreier seg både om barnevernsaker og barnefordelingssaker, herunder samvær både i forhold til barnevern og tvister mellom foreldre. Jeg bistår ofte foreldre i deres første møter med barneverntjenesten, særlig basert på en bekymringsmelding. Den mest sentrale oppgaven vedrørende barnevernsakene er bistand under fylkesnemndas behandling knyttet til begjæring om omsorgsovertakelse.

Når det gjelder barnefordelingssaker omhandler ofte min bistand rådgivning i forbindelse med samvlivsbrudd, og ordninger knyttet til barna. Jeg henviser alltid foreldre som går fra hverandre til familievernkontoret for å søke å komme til en ordning der. For det tilfelle at en ikke kommer til enighet på familievernkontoret vil domstolen være neste skritt. Å fremme en sak for tingretten for avgjørelse er idag ikke hva det engang var. Domstolen arbeider etter en modell hvor en skal søke å finne minnelig ordninger, gjerne med hjelp av en sakkyndig som retten har oppnevnt og for statens regning. Sakene starter alltid med et saksforberedende møte hvor løsninger skal søkes, gjerne med inngåelse av midlertidige avtaler, som igjen evalueres til neste saksforberedende møte, gjerne et halv år senere. Gjennom de saksforberedende møtene unngås ofte harde konflikter og “skittentøyvask”, som ingen er tjent med.