• Utskrift
  • Print

Noen refleksjoner om barnevern

29. april 2016
Det norske barnevern er satt på dagsorden, med stadige reportasjer i TV og i aviser, og en rekke leserinnlegg i alle medier. De fleste innlegg er negativt ladet, dessverre. Noe berettiget, men det meste uberettiget, spør du meg. Det norske barnevern har selvsagt forbedringspotensiale, noe mange tar til orde for. Kompetanseheving er gjenganger i så måte.
 
Jeg mener basert på 25 års erfaring som advokat at det norske barnevern består av svært kompetente saksbehandlere. Samvittighetsfulle og hardt arbeidende. Det største problem i norsk barnevern er etter min oppfatning mangel på ressurser. Det dreier seg først og fremst om politiske spørsmål, og at barneverntjenesten gis tilstrekkelige midler, særlig for å arbeide forebyggende. En sterk økning i akuttsaker de senere år tyder på det motsatte. Mangel på ressurser fører også til at mange barn ikke får den oppfølgning de skulle ha hatt, noe den enkelte saksbehandler kjenner på. En byrde som gjør vondt, både kroppslig og mentalt. Veien til andre utfordringer utenfor barnevernet er kort. Det er forståelig, men samtidig et tap for det norske barnevern og det enkelte barn. Vi kan ikke ha et barnevern hvor saksbehandler etter noen år slutter. Konsekvensen av stadige utskiftninger i staben er mangel på erfaringer, og et svakere utviklet klinisk blikk. En saksbehandler, for eksempel med 10-15 års erfaring har så bred erfaring at hun straks vurderer alvorligheten i de enkelte saker. Det sier seg selv at nyutdannede barnevernspedagoger og sosionomer har utfordringer i så måte. Jeg tenker at forbedringer også kan skje gjennom organisering, at de nyutdannede, «alltid» er med rutinerte saksbehandlere som har muligheten til å reflektere over egne erfaringer basert på omfattende kasuistikk. Det er ikke sikkert at det er nødvendig å gjøre undersøkelsessakene så omfattende som «læreboken» gir anvisning på. Erfaringer gir også et godt fundament for god tilnærming til foreldrene, slik at tillit lettere kan opparbeides. Erfaring er en viktig kunnskapskilde, og grunnlag for bedre saksbehandling. Klokskap og fornuft har sin plass på alle stadier i en sak.
 
Nyheter
22.01.2018
Undersøkelser tyder dessverre på dette.
16.01.2018
Nesten 55000 barn og unge mottok i 2016 hjelp fra barnevernet. Manglende foreldreferdigheter hyppigste årsak til tiltak.
29.04.2016
Det norske barnevern er satt på dagsorden, med stadige reportasjer i TV og i aviser, og en rekke leserinnlegg i alle medier. De fleste innlegg er negativt ladet, dessverre. Noe berettiget, men det meste uberettiget, spør du meg. Det norske barnevern har selvsagt forbedringspotensiale, noe mange tar til orde for. Kompetanseheving er gjenganger i så måte.
07.04.2016
Barnevernloven § 4-4 er utvidet fra 1.4.16
03.02.2015
Tilknytningsbegrepet i barnevernsammenheng synes å ha ulik forståelse, og praktiseres også derfor ulikt.
23.09.2014
Fra 1.september 2014 er det innført krav om egenerklæring fra den sakkyndige i barnevernsaker.
Advokatfirma Are Johnsen
søker positive resultater for 
sine klienter basert på 
samspill og tillit, 
samt bred juss- og 
forhandlingskompetanse

         

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS