• Utskrift
  • Print

Barnerett

 

Barnevern og barnefordelingssaker er advokat Are Johnsens hovedarbeidsområde. 

Barnevern

Mange foreldre sliter med omsorgen for sine barn, og ber barneverntjenesten om hjelp eller at ”gode naboer” melder fra om sin bekymring. Å være utsatt for barnevernet sine undersøkelser kan være en stor prøvelse, særlig hvis kontakten med barnevernet ikke baseres på tillit og samspill. I forbindelse med barnevernet sine undersøkelser, herunder samtaler på barnevernskontoret kan det være en god ide å ha med sin faglige rådgiver. Vi har god erfaring med å legge til rette for gode relasjoner mellom foreldre og barnevernsmyndigheter, særlig viktig er det å bidra til at hjelpetiltakene tilpasses formålet, og at en ikke risikerer tvangsvedtak på uriktige grunnlag. Ofte kan en få inntrykk av at barnevernet glemmer at omsorgsovertakelse er absolutt siste utvei, og at det bare er fantasien som setter grenser for hjelpetiltakene. Alt for ofte opplever vi at kommunens kapasitet og økonomi er styrende for beslutninger om omsorgsovertakelser.

 

Barnefordeling

Mange barn opplever at sine foreldre flytter fra hverandre og ikke blir enige om hvor barna skal bo eller hvor omfattende samværet skal være. Dessverre preges mange konflikter av lite toleranse og manglende forståelse for hva som er barnas beste. Alle foreldre må gjennom mekling på familievernkontoret etc. Dersom en ikke har kommet til enighet, og at meklingsattest er utstedt, kan saken bringes inn for tingretten for avgjørelse. Tingretten skal prioritere saken, og saken starter med at det innkalles til et rettsmøte hvor formålet er mekling og søken etter en løsning. Vår erfaring er at dommerne er flinke til å bidra til løsninger. Vi som advokater skal også søke å finne frem til en god løsning hvor hensynet til barnet er sentralt. Selv om det beste er at foreldre kommer frem til minnelige ordninger selv eller på familievernkontoret, er det vår erfaring at domstolsbehandling skjer i betryggende og lite støyende former. Faktisk kan en domstolsbehandling bidra til toleranse og felles forståelse, herunder gode løsninger for barna og for foreldrene.    
         Advokat Are Johnsen

           

               
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS